Genel Aydınlatma Metni

EĞİTİM KATILIMCISI/ÜYE KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

1. Amaç ve Veri Sorumlusunun Kimliği

İşbu “Kişisel Verilerinin İşlenmesi ve Korunması Aydınlatma Metni” 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, aşağıda kimliğine yer verilen veri sorumlusu Rasyotek İnsan Kaynakları Bilişim A.Ş. (“Şirket”) tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verileriniz, Merkez Mh.Kavak Sk.N.11 K.8 Ofis N.38-39 Business Port Yenibosna Bahçelievler İstanbul adresinde mukim, Merter Vergi Dairesi, 7340811721 nolu vergi mükellefi Rasyotek İnsan Kaynakları Bilişim A.Ş. olarak; veri sorumlusu sıfatıyla Kanun uyarınca, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza ulaştığı şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

akademi.superportal.com üzerinden tarafımız ile paylaşacağınız ad, soyad, e-mail adresi ve telefon numarası gibi kişisel verileriniz, online platform üzerinden verilecek hizmetin ifası ve sözleşmenin kurulması, verilecek online eğitim programlarına katılım sağlanması, eğitimlerimiz hakkında sizleri bilgilendirmek, Rasyotek Akademi faaliyetlerinin tanıtılması ve iş geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi, üyelik işlemlerinin tamamlanması, eğitim içerik satışlarının gerçekleştirilmesi, talep ve şikayetlerin takip edilmesi, Müşteri memnuniyeti açısından gerekli çalışmaların yapılması ve bunlarla sınırlı olmamak üzere hizmetin ifası kapsamında gerekli tüm işlemlerin yapılabilmesi amaçları ile Kanun’da öngörülen temel ilkelere ve Kanun’un 5.ve 6. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak yukarıda sayılan amaçları kapsamında işlenecektir. Ayrıca online eğitim süresince ekranlara yansıyacak olan ses ve görüntü erişimlerine izin vermeniz halinde bu verilerinizin de ayrıca Şirket tarafından işlenebileceğini ve kayıt altına alınabileceğini belirtmek isteriz.

Ayrıca, online eğitimler, içerik değerlendirmeleri ve geliştirmelerin yapılması, Rasyotek Akademi tanıtım faaliyetlerinde kullanılması amaçları ile temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile kayıt altına alınabilecek olup bu kapsamda kişisel verileriniz, Kanun ve ikincil düzenlemeler kapsamında tüm güvenlik önlemleri alınmak suretiyle Şirket sistemlerinde muhafaza edilecektir.

Ayrıca sitemize giriş yapan ziyaretçilerimizin IP ve Log kayıtları 5651 sayılı yasa kapsamında 2 yıl süre ile saklanmaktadır.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde, Rasyotek Akademi hizmetlerinin ifası amacı ile yurt içinde bulunan grup şirketlerimize, iş ortaklarımıza ve gerekli olması halinde kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, Kanun’un 5. Maddesinde yer alan “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak Rasyotek Akademi web sitesi üzerinden toplanmaktadır. Ayrıca ilgili kişisel verileriniz tarafınıza geri dönüş sağlanması amacı ile paylaşmanız halinde web sitesi, e-mail ortamı veya sosyal platformlar vasıtası ile de toplanabilecektir.

5. Kişisel Veri Sahibi Olarak Sahip Olduğunuz Haklar ve Bu Hakların Kullanılması

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik taleplerinize ilişkin Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari şartları içerir dilekçenizi Merkez Mh.Kavak Sk.N.11 K.8 Ofis N.38-39 Business Port Yenibosna Bahçelievler İstanbul adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya noter kanalı ile gönderebilir, elektronik imzalı olarak rasyotekinsankaynaklari@hs02.kep.tr KEP adresine iletebilir veya Rasyotek Akademi sistemlerinde kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden info@rasyotek.com.tr adresine gönderebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Başvurulara verilecek cevapların 10 (on) sayfayı aşması halinde, her sayfa için 1,00 (bir) TL işlem ücreti alınacaktır. Cevabın CD, flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesinin istenmesi halinde, istenen kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edilecektir.