Genel Aydınlatma Metni

RASYOTEK AKADEMİ (GENEL) KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ (“Aydınlatma Metni”)

1. Amaç ve Veri Sorumlusunun Kimliği

İşbu “Ziyaretçi Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Aydınlatma Metni” 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun")'nun 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, aşağıda kimliğine yer verilen veri sorumlusu Rasyotek İnsan Kaynakları Bilişim Anonim Şirketi ("Rasyotek Akademi") tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verileriniz, Yenibosna Merkez Mah. Kavak Sok. No: 11 Business Port Kat: 8 Ofis No: 38-39 Bahçelievler / İSTANBUL bulunan Rasyotek Akademi olarak; veri sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza ulaştığı şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde; Rasyotek Akademi tarafından https://www.rasyotekakademi.com/ alan adlı internet sitemizi ziyaretleriniz kapsamında,

Ziyaretçi ve çalışanlarımızdan ;

 • Adı soyadı
 • E-posta Adresi
 • Telefon Numarası
 • İşlem Güvenliği Verileri
 • Unvan
 • Firma Adı

Temin edilecek olup yukarıda yer alan bilgiler aşağıda belirtilmiş olan amaçlarla işlenebilecektir.

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Erişim yetkilerinin düzenlenmesi,
 • Talep ve şikayetlerin takibi,
 • Gerekli hallerde iletişim faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,
 • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
 • Eğitim talep formuna ilişkin kayıtların oluşturulması,
 • Eğitim önerilerinizin değerlendirilmesi,
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi.
3. Kişisel Veri Kategorileri ve Kişisel Verilerin Elde Edilmesi

Rasyotek Akademi; aşağıda sayılan kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri, sağlık personeli aracılığıyla yapılacak ateş ölçümü neticesinde veri sahibi Rasyotek Akademi bünyesinde üye irtibat kişisi ve ortaklarının kendisinden temin etmektedir.

Kişisel Veri KategorisiKişisel Verinin Nereden Elde Edildiği

Kimlik Bilgisi

Ad Soyad, Unvan
Eğitim Öneri veya Eğitim Talep Formu’nun doldurulması halinde ilgili kişinin kendisinden elde edilmektedir.

İletişim Verisi

E-Posta Adresi, Telefon Numarası
Eğitim Öneri veya Eğitim Talep Formu’nun doldurulması halinde ilgili kişinin kendisinden elde edilmektedir.

İşlem Güvenliği

Internet Erişim Kayıt Log'ları (Şirket ağı üzerinden internete erişen ziyaretçiler için), IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Sistem ve Uygulama Kullanıcı Hesap Bilgileri (Ziyaretçilerin kullanıcı adları, e-mail hesapları, son login tarihleri, IP bilgileri vb)
1. İlgili kişinin kendisi tarafından verilmektedir.
2. https://www.rasyotekakademi.com/ alan adlı internet sitesi aracılığıyla elde edilmektedir.

Diğer

Firma Adı
Eğitim Öneri veya Eğitim Talep Formu’nun doldurulması halinde ilgili kişinin kendisinden elde edilmektedir.
4. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde, Rasyotek Akademi tarafından işbu “Aydınlatma Metni”nin 2. Maddesinde belirtilen amaçlar kapsamında üyelere, sözleşmenin ifası gereği iş ortaklarına, kanunen yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına ve ayrıca açık rızanız dahilinde yabancı ülkelere aktarılabilecektir.

5. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Rasyotek Akademi tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen “Kanunlarda açıkça öngörülmesi.”, “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak ve ayrıca belirli süreçlerde açık rızanız dahilinde e-posta, mobil uygulama, internet sitesi, açık internet kaynakları, sosyal medya, telefon, SMS ve çağrı merkezi kanallarıyla elektronik ortamda ve elden teslim veya posta kanallarıyla fiziki ortamda toplanabilecektir.

6. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik taleplerinizi, https://www.rasyotekakademi.com/ adresinden ulaşabileceğiniz KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BAŞVURU FORMU’ nu veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari şartları içerir dilekçenizi Yenibosna Merkez Mah. Kavak Sok. No: 11 Business Port Kat: 8 Ofis No: 38-39 Bahçelievler / İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya noter kanalı ile gönderebilir, elektronik imzalı olarak rasyotekinsankaynaklari@hs02.kep.tr KEP adresine iletebilir veya Rasyotek Akademi sistemlerinde kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden akademi@rasyotek.com.tr adresine gönderebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Başvurulara verilecek cevapların 10 (on) sayfayı aşması halinde, her sayfa için 1,00 (bir) TL işlem ücreti alınacaktır. Cevabın CD, flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesinin istenmesi halinde, istenen kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edilecektir.